Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tính toán đa phương tiện (CS232.K11) ngày 18/11/2019

CBGD : Đỗ Văn Tiến
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Tính toán đa phương tiện (CS232)
Lớp : CS232.K11
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 18/11/2019