Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Truy vấn thông tin đa phương tiện (CS336.K11) ngày 16/11/2019

CBGD : Đỗ Văn Tiến
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Truy vấn thông tin đa phương tiện (CS336)
Lớp : CS336.K11
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 16/11/2019