Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 3 (ENG03.K15) ngày 21/11/2019

CBGD : Phạm Tố Quyên
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.K15
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 21/11/2019