Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336.K11) ngày 08/11/2019

CBGD : Huỳnh Đức Huy
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336)
Lớp : IS336.K11
Phòng : B6.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 08/11/2019