Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Điều khiển tự động (CE212.K11) ngày 23/11/2019

CBGD : Phạm Minh Quân
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Điều khiển tự động (CE212)
Lớp : CE212.K11
Phòng : B1.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 23/11/2019