Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, NH 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH Chính quy như sau:

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm./.

 

 

Các file đính kèm: