Skip to content Skip to navigation

633-QĐ-ĐHCNTT-Quyết định về việc Xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2017-2018

Sinh viên xem chi tiết trong văn bản đính kèm.

Trân trọng.