Skip to content Skip to navigation

Đổi ngày bắt đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018

Theo kiến nghị của P.ĐTĐH và sau đó đã được Ban Giám hiệu duyệt, P.ĐTĐH thông báo ngày bắt đầu học tập - giảng dạy của học kỳ 2 cho tất cả các khóa là 22/01/2018.