Skip to content Skip to navigation

(Khẩn) Thông báo nghỉ học các lớp GDTC ngày 10-5-2021

SV các lớp GDTC ngày thứ Hai (10-5-2021) được nghỉ, các lớp khác chờ thông báo mới.

-----

TBN

Phòng Đào tạo Đại học