Skip to content Skip to navigation

Quyết định ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên Quyết định ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường ĐHCNTT (file đính kèm).

Trân trọng

Các file đính kèm: