Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm phúc khảo học kỳ Hè năm 2016-2017 Khoa Khoa học máy tính

Phòng ĐTĐH thông báo điểm phúc khảo học kỳ Hè năm học 2016-2017 của Khoa Khoa học máy tính trong file đính kèm

Trân trọng.