Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021– 2022

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH gửi thông báo nói trên, kế hoạch ĐKHP mới có 4 đợt (bắt đầu từ ngày 10/8/2021), tóm tắt nội dung:

  • Đợt 1 (đợt xác nhận ĐKHP): Từ 9h00 ngày 10/8/2021 đến 16h00 ngày 10/8/2021 - Để hỗ trợ cho SV năm 1, 2, hệ thống gợi ý ĐKHP theo kế hoạch đào tạo mẫu, tuy nhiên SV cần xác nhận thì mới trở thành đăng ký chính thức. Nếu SV không thấy gợi ý thì ĐKHP đợt 2 bình thường
  • Đợt 2 (đợt ĐKHP chính thức): Từ 9h00 ngày 11/8/2021 đến 16h00 ngày 13/8/2021: Sinh viên ĐKHP trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Đợt 3 (đợt ĐKHP hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 17/8/2021 đến 16h00 ngày 19/8/2021: Sinh viên ĐKHP trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Đợt 4 (đợt ĐKHP cứu xét): Từ 9h00 ngày 06/9/2021 đến 16h00 ngày 10/9/2021: Sinh viên ĐKHP trên hệ thống phần mềm quản lý. P.ĐTĐH/VPCCTĐB chỉ duyệt ĐKHP cho các trường hợp đặc biệt (nhập học trễ, hoàn thành học phí trễ, đăng ký học lại hoặc cải thiện vì thiếu số tín chỉ theo quy định và một số lý do chính đáng khác).

Chi tiết trong file tại đây: https://tinyurl.com/zunpeaz8.