Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Điều chỉnh Lịch học Lớp NT119.H21.ANTT; Hủy Lớp NT119.H22.ANTT & NT119.H22.ANTT.1

Theo đề nghị khoa MMT & TT, PĐT thông báo Lớp NT119.H21.ANTT điều chỉnh lịch học sang Thứ 4 tiết 123.các bạn sinh viên trong lớp NT119.H21.ANTT cần cập nhật lịch học mới và điều chỉnh ĐKHP cho phù hợp.

- Hủy lớp  NT119.H22.ANTT & NT119.H22.ANTT các bạn sinh viên lớp  NT119.H22.ANTT sẽ được chuyển qua lớp  NT119.H21.ANTT 

- Các bạn chuyển NT119.H22.ANTT qua lớp  NT119.H21.ANTT trùng lịch học sẽ bị hủy DKHP, các bạn bị hủy vui lòng điều chỉnh ĐKHP lại cho phù hợp.

Danh sách trùng:

 • Sinh viên 15520254 bị trùng TKB
  • Lớp NT119.H21.ANTT và lớp NT132.H21 bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520260 bị trùng TKB
  • Lớp NT119.H21.ANTT và lớp NT132.H21 bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520352 bị trùng TKB
  • Lớp NT119.H21.ANTT và lớp NT132.H21 bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520359 bị trùng TKB
  • Lớp IT003.H211 và lớp NT119.H21.ANTT bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520442 bị trùng TKB
  • Lớp MA002.H23 và lớp NT119.H21.ANTT bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520445 bị trùng TKB
  • Lớp NT119.H21.ANTT và lớp NT132.H21 bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520527 bị trùng TKB
  • Lớp IT002.H26 và lớp NT119.H21.ANTT bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520594 bị trùng TKB
  • Lớp NT119.H21.ANTT và lớp NT132.H21 bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520627 bị trùng TKB
  • Lớp NT119.H21.ANTT và lớp NT132.H21 bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520628 bị trùng TKB
  • Lớp NT119.H21.ANTT và lớp NT132.H21 bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520704 bị trùng TKB
  • Lớp MA005.H25 và lớp NT119.H21.ANTT bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520719 bị trùng TKB
  • Lớp NT119.H21.ANTT và lớp NT132.H21 bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15520753 bị trùng TKB
  • Lớp IT003.H211 và lớp NT119.H21.ANTT bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 15521052 bị trùng TKB
  • Lớp NT119.H21.ANTT và lớp NT132.H21 bị trùng thời gian học.(Thứ 4, Tiết 1 2 3)