Skip to content Skip to navigation

Thông Báo ĐKHP Hè Các Lớp Anh Văn ENG01; ENG02; ENG03

Chào các bạn Sinh viên.

Theo đề nghị của TTNN và nhu cầu ĐKHP học các lớp Anh văn của các bạn Sinh viên, P.ĐTĐH thông báo các Lớp ENG01. J31; ENG02. J31; ENG03. J31 sẽ mở ĐKHP lại trên  https://dkhp.uit.edu.vn/   từ 21 giờ ngày 03/07/2019 đến 21 giờ ngày 10/07/2019. 

Trân trọng.