Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tiếng Nhật 1 (JAN01.N12.CNVN) ngày 13/02/2023

CBGD : Đào Xuân Phương
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Tiếng Nhật 1 (JAN01)
Lớp : JAN01.N12.CNVN
Phòng : E118
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 13/02/2023