Skip to content Skip to navigation

Thông báo hủy báo bù lớp IS201.K22 vào ngày 25/6/2020

Thông tin lớp hủy báo bù:

CBGD : Nguyễn Đình Loan Phương
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201)
Lớp : IS201.K22
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 25/06/2020