Skip to content Skip to navigation

Thông báo hủy học bù lớp SE100.K11 ngày 5/11/2019

Thông báo Hủy học bù lớp :

CBGD : Huỳnh Nguyễn Khắc Huy Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : SE100 Lớp : SE100.K11 Sĩ số : 80
Thời gian : Tiết bắt đầu : 6 Tiết kết thúc : 8 Thứ : 3 Ngày : 05/11/2019
Phòng :  
Ghi chú : Hủy học bù do giảng viên bận việc