Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch ĐKHP học kỳ 1 năm học 2022– 2023

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH thông báo các mốc thời gian về ĐKHP của học kỳ 1 năm học 2022– 2023 như sau:

  • Từ 9h00 ngày 05/8/2022 đến 16h00 ngày 08/8/2022: SV năm 1, 2 xác nhận TKB đã được gán sẵn trên hệ thống phần mềm quản lý. Nếu SV không xác nhận thì các gợi ý sẽ được hủy tự động.
  • Từ 9h00 ngày 09/8/2022 đến 16h00 ngày 11/8/2022: SV ĐKHP đợt 1 (đợt chính thức) trên hệ thống phần mềm quản lý; để tạo điều kiện thuận lợi cho SV nên P.ĐTĐH chia thành 3 đợt nhỏ như sau:

+ Từ 9h00 ngày 09/8/2022 đến 16h00 ngày 09/8/2022: Những SV thuộc các khóa tuyển năm 2019 (khóa 14) trở về trước được ĐKHP.

+ Từ 9h00 ngày 10/8/2022 đến 16h00 ngày 10/8/2022: Những SV thuộc các khóa tuyển năm 2020 (khóa 15) được ĐKHP (các SV chưa tiến hành đăng ký ngày 09/8/2022 nói trên vẫn được phép ĐKHP).

+ Từ 9h00 ngày 11/8/2022 đến 16h00 ngày 11/8/2022: Những SV thuộc các khóa tuyển năm 2021 (khóa 16) được ĐKHP (các SV chưa tiến hành đăng ký ngày 09 và 10/8/2022 nói trên vẫn được phép ĐKHP).

Lưu ý: Riêng đối với SV tuyển năm 2022 (khóa 17) không thực hiện ĐKHP mà sẽ được gán TKB dựa vào kế hoạch đào tạo và kết quả kiểm tra đầu vào tiếng Anh; môn Giáo dục thể chất chuyển sang HK 2 để SV có thể tự đăng ký theo nguyện vọng cá nhân, thay thế môn này trong HK 1 bằng môn Pháp luật đại cương.

  • Từ 9h00 ngày 23/8/2022 đến 16h00 ngày 25/8/2022: Sinh viên ĐKHP đợt 2 (đợt điều chỉnh) trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Ngày 30/8/2022: P.ĐTĐH thông báo TKB chính thức trên Cổng thông tin đào tạo: daa.uit.edu.vn.
  • Từ 9h00 ngày 05/9/2022 đến 16h00 ngày 09/9/2022: Sinh viên ĐKHP đợt 3 (đợt cứu xét) trên hệ thống phần mềm quản lý. Trường chỉ giải quyết cho duyệt ĐKHP đối với những trường hợp có lý do chính đáng, có minh chứng

------

TBN