Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 1 năm 2019

    Phòng ĐTĐH thông báo về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa
học lần 1 năm 2019, thông tin cụ thể như sau:
- Đối tượng khảo sát: Sinh viên (SV) được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
- Thời gian khảo sát: Từ ngày 16/04/2019 – 31/07/2019
- Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống
daa.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn.