Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp SS001.J13 ngày 04/12/2018 vào lớp trễ

Lớp SS001.J13 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin học ở phòng GĐ2 ngày mai 04/12/2018 vào lớp lúc 8h30 do thầy Nguyễn Tốt có công việc đột xuất.