Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.N114) ngày 12/01/2023

CBGD : Ngô Tuấn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.N114
Phòng : C314
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 12/01/2023