Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạch số (PH002.N12) ngày 12/01/2023

CBGD : Trần Văn Quang
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.N12
Phòng : B3.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 12/01/2023