Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạch số (PH002.N17.1) ngày 21/01/2023

CBGD : Trần Quốc Sơn
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.N17.1
Phòng : B3.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 21/01/2023