Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Tiếng Nhật 1 (JAN01.N13.CNVN.1) ngày 14/01/2023

CBGD : Nguyễn Đắc Thanh Hiền
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Tiếng Nhật 1 (JAN01)
Lớp : JAN01.N13.CNVN.1
Phòng : E116
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 14/01/2023