Skip to content Skip to navigation

Thông báo sử dụng Chứng nhận VNU-EPT

- Căn cứ Thông báo số 255/TB-ĐHQG ngày 21-02-2022 của Giám đốc ĐHQG-HCM về kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (Chứng chỉ VNU-EPT);
- Căn cứ công văn số 671/ĐHQG-ĐT ngày 18-4-2022 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc sử dụng Chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT;
- Theo công văn số 113/KT&ĐG-KTTA của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG-HCM) thì từ ngày 01-7-2022 Trung tâm sẽ tổ chức các kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh của ĐHQG-HCM và cấp Chứng nhận VNU-EPT. Bài thi Chứng nhận VNU-EPT là bài thi đa điểm 4 kỹ năng, tương đương với bài thi Chứng chỉ VNU-EPT.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM thông báo như sau: Sinh viên tất cả các chương trình đào tạo đại học chính quy, bao gồm các chương trình: đại trà, chất lượng cao, tiên tiến, tài năng, liên thông, văn bằng hai được sử dụng Chứng nhận VNU-EPT để công nhận trình độ tiếng Anh đầu vào, xét miễn môn học, chuẩn quá trình, chuẩn đầu ra xét tốt nghiệp với các mức điểm tương đương với mức điểm của Chứng chỉ VNU-EPT (theo Quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT, ngày 30-8-2019 ban hành Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin).

Sinh viên xem toàn văn thông báo tại đây. .

-----

TBN