Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Tiếp Tục Nhận Đơn ĐKHP (SV chính qui và CLC) Vào Lớp IT001.J21 Theo Phương Thức Đào Tạo Kết Hợp (blended learning)

Phòng Đào tạo Đại học tiếp tục nhận đơn ĐKHP vào  lớp IT001.J21 theo phương thức đào tạo kết hợp (blended learning) cho sinh viên hệ đại học chính quy và sinh viên CLC (học phí tính theo chính qui) trong học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau:

1. Giảng viên phụ trách:

- Giảng viên lý thuyết: TS. Mai Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Bích Vân.

- Giảng viên thực hành:  ThS. Nguyễn Bích Vân, Ths. Phạm Nguyễn Trường An.

2. Số buổi học trực tiếp:

- Học lý thuyết: Sinh viên sẽ có 5 buổi (15 tiết) học trực tiếp trên lớp. Lịch học cụ thể sẽ được giảng viên thông báo tại Moodle (https://courses.uit.edu.vn). 

- Học thực hành: Theo hình thức 2, sinh viên sẽ có 4 buổi học (12 tiết).

3. Hình thức kiểm tra và thi: 

- Sinh viên sẽ có bài thi giữa kỳ (20% điểm môn học) và cuối kỳ (40% điểm môn học): thi tập trung và làm bài thi trên giấy.

- Bài tập quá trình: sinh viên nộp bài tập theo tiến độ học tập, bài tập sẽ nộp qua hệ thống chấm bài tự động (30% điểm môn học).

- Thi thực hành cuối kỳ: sinh viên sẽ có 1 buổi thi thực hành trực tiếp trên phòng máy của trường (10% điểm môn học).

4. Phương thức học:

- Theo phương thức đào tạo kết hợp, sinh viên chủ động học tập với video bài giảng và những tài liệu học tập điện tử khác được cung cấp qua hệ thống website môn học.

- Trong quá trình học, sinh viên có thể trao đổi, thắc mắc,... qua hệ thống Diễn đàn của môn học.

- Trong buổi học đầu tiên, giảng viên sẽ hướng dẫn cho sinh viên cách học, tài liệu và hình thức kiểm tra, thi.

5. Hình thức đăng ký

- Nhận đơn ĐKHP (theo mẫu) tại phòng A120

- Nhận qua địa chỉ E-mail phongdaotaodh@uit.edu.vn

- Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 21/3/2019.

Trân trọng.