Skip to content Skip to navigation

Thông báo về quy trình cứu xét điểm giữa kỳ, cuối kỳ đối với những trường hợp sinh viên bị cấm thi từ học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về quy trình cứu xét điểm giữa kỳ, cuối kỳ đối với những trường hợp sinh viên bị cấm thi từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 trong file đính kèm.

Trân trọng