Skip to content Skip to navigation

Thông Báo V/v chuyển phòng và nghỉ học TH ngày 10/12/2018( NT213.J11.ANTN.1; IS251.J12.1;IT001.J11.ANTN.1; NT131.J11.ANTN.1)

Thứ 2 ngày 10/12/2018 do nhà B phải bảo trì hệ thống điện nên bố trí lại lịch học như sau:

- Lớp ca sáng NT213.J11.ANTN.1 GV Ung Văn Giàu từ B3.02 chuyển sang học tại C310

- Các lớp ca chiều phải nghỉ học do nhà C, nhà A full phòng sẽ học thêm 1 buổi vào tuần dự trữ.

B3.02:IS251.J12.1-Nguyễn Văn Xanh

B3.04:IT001.J11.ANTN.1-Mai Tiến Dũng

B3.06:NT131.J11.ANTN.1-Lê Đức Thịnh