Skip to content Skip to navigation

Thông Báo V/v đăng ký học phần các môn lý luận chính trị từ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các sinh viên đại học (bao gồm các chương trình: chương trình chính quy, chương trình chất lượng cao, chương trình tài năng và chương trình tiên tiến) như sau. Từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị được đổi mới với 5 môn học sau đây:

  • SS007 – Triết học Mác – Lênin: 3 tín chỉ
  • SS008 – Kinh tế Chính trị Mác – Lênin: 2 tín chỉ
  • SS009 – Chủ nghĩa Xã hội Khoa học: 2 tín chỉ
  • SS010 – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 2 tín chỉ
  • SS003 – Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ.

Đối với các khóa tuyển trước năm 2019: sinh viên có thể chọn một trong hai phương án sau để học thay thế cho 3 môn học cũ:

* Phương án 1:

Chương trình cũ

Chương trình mới

Mã và Tên môn

Số TC

Mã và Tên môn

Số TC

SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

5

SS007 – Triết học Mác – Lênin

3

SS008 – Kinh tế Chính trị Mác – Lênin

2

SS002Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

SS010 – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

SS003Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

SS003Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

* Phương án 2:

Chương trình cũ

Chương trình mới

Mã và Tên môn

Số TC

Mã và Tên môn

Số TC

SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

5

SS007 – Triết học Mác – Lênin

3

SS009 – Chủ nghĩa Xã hội Khoa học

2

SS002Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

SS010 – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

SS003Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

SS003Tư tưởng Hồ Chí Minh

2