Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v Thu học phí Học kỳ 2, 2017-2018 Hệ ĐTĐH Chính quy

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, năm học 2017-2018 hệ ĐTĐH Chính quy  lên website phòng Kế hoạch Tài chính: Sinh viên xem thông tin học phi tại: https://khtc.uit.edu.vn/node/291

Trân trọng.