Skip to content Skip to navigation

Trung Tâm Ngoại Ngữ(TTNN) THÔNG BÁO SINH VIÊN THI SPEAKING ĐỢT1 HK1 Năm học 2018-2019

TTNN XIN  THÔNG BÁO SINH VIÊN THI SPEAKING ĐỢT 1

1.  Lớp ENG02.J11 thi vào sáng thứ 7 (8/12) tại phòng A.307. Giờ thi bắt đầu 7 giờ 30 và kết 11 giờ 30

2. Lớp ENG02.J15 thi vào sáng thứ 6 (7/12) tại phòng C.308. Giờ thi bắt đầu 7 giờ 30 và kết 11 giờ 30