Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Thiết kế Renesas, ngày 16/ 6/ 2013

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng chuyển đến Đơn vị thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Thiết kế  Renesas, Phòng kính nhờ quý Đơn vị thông báo rộng rãi thông tin này đến các bạn sinh viên được biết và đăng lý tham dự.

 

Chi tiết theo file đính kèm hoặc vui lòng xem thông tin bên dưới.

 

Trân trọng cảm ơn.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.

___________________________________________________________

Trang