Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ học các lớp sau

Để tạo điều kiện cho sinh viên K7 học sinh hoạt đầu khóa tại giảng đường 1;2;3 PĐT thông báo các lớp sau nghỉ học tuần học đầu tiên (tuần khai giảng) tuần sau học lại bình thường;
Lớp:SMET2.D11 
Lớp:NT101.D11 
Lớp:NT110.D11 
Lớp:IS201.D12 
Lớp:NT106.D11 
Lớp:MAT04.D11 
Lớp:MAT04.D12 
Lớp:NT104.D11

Thông báo v/v chấm phúc trả bài thi của các môn trong HK2 năm 2011-2012 như sau:

Sau khi công bố điểm thi các môn học của Học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho toàn thể sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên kế hoạch chấm phúc tra bài thi của các môn trong Học Kỳ 2 năm học 2011-2012 như sau:
Từ ngày 06/09/2012 đến 20/09/2012 : Phòng Đào tạo/Khoa /Bộ môn nhận đơn phúc tra bài thi kết thúc học kỳ của sinh viên đối với các môn học thuộc sự quản lý của mình và tổ chức việc phúc tra.
Lưu ý: 
1. Phòng Đào tạo/Khoa /Bộ môn không nhận chấm phúc tra các môn thí nghiệm, thực hành, giáo dục thể chất.

Trang