Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo v/v tổ chức lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2012

Thực hiện kế hoạch số 02 /KH-ĐHCNTT-CTSV ngày 29 tháng 5 năm 2012 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2012, nay Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:
Xem chi tiết thông báo tại đây.

Thông báo hết hạn ĐKHP hè 2011-2012

Hiện nay đã hết giai đoạn 1 của ĐKHP kỳ hè 2011-2012 Phòng đào tạo gửi danh sách các lớp huỷ, lớp chờ đăng ký thêm, và lớp đủ đều kiện mở. Sinh viên xem danh sách và điều chỉnh đăng ký của mình cho phù hợp.
1. Yêu cầu sinh viên huỷ đăng ký trong danh sách những lớp huỷ.
2. Sinh viên đăng ký thêm vào những lớp chưa đủ số lượng 
3. Hạn chót điều chỉnh ĐKHP ngày 30/05/2012.
4. Học kỳ hè bắt đầu 18/06/2012.

Trang