Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông Báo Danh Sách Sinh Viên ĐKHP Trùng Lịch Học

PĐT thông báo danh sách sinh viên ĐKHP trùng lịch (Danh sách đính kèm)
Đề nghị Sinh viên có tên trong danh sách liên hệ PĐT để điều chỉnh ĐKHP, thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 6/9/2013.
Hết hạn trên nếu Sinh viên chưa đến điều chỉnh PĐT sẽ hủy ngẫu nhiên 1 trong 2 lớp bị trùng lịch ĐKHP.

Trang