Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

THÔNG BÁO VỀ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THÔNG BÁO NÀY CHỈ ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN TỪ KHÓA 01 ĐẾN KHÓA 06

1. Những sinh viên đã đăng ký học lại môn GDTC1_ PEDU1 trong học kỳ I năm học 2012-2013 (đã đăng ký cho Cô Thoa hoặc giảng viên của trung tâm TDTT) đề nghị đăng ký lại tại phòng Đào tạo đại học đến hết ngày 28/12/2012 để giải quyết vấn đề học phí và cập nhật điểm.

Trang