Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù lớp IT002.E31 ngày 06/08/2014

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : IT002
Lớp : IT002.E31
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 06/08/2014

Thông báo nghỉ lớp IT001.E33.1 ngày 01/08/2014

CBGD : Nguyễn Bích Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : IT001
Lớp : IT001.E33.1
Phòng : C309(PM2)
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 01/08/2014

Thông báo nghỉ lớp IT005.E31.1 ngày 30/07/2014

CBGD : Nguyễn Văn Dư
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : IT005
Lớp : IT005.E31.1
Phòng : C211(PM
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 30/07/2014

Thông báo học bù lớp NT101.E31 ngày 30/07/2014

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : NT101
Lớp : NT101.E31
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 0
Thứ : 4 , ngày 30/07/2014

Thông báo nghỉ lớp NT101.E31 ngày 28/07/2014

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : NT101
Lớp : NT101.E31
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 28/07/2014

Thông báo học bù lớp WINP1.E31 ngày 04/08/2014

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : WINP1
Lớp : WINP1.E31
Phòng : C112
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 04/08/2014

Thông báo nghỉ lớp WINP1.E31 ngày 01/08/2014

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : WINP1
Lớp : WINP1.E31
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 01/08/2014

Thông báo nghỉ lớp WINP1.E31 ngày 31/07/2014

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : WINP1
Lớp : WINP1.E31
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 31/07/2014

Thông báo học bù lớp IT006.E33 ngày 05/08/2014

CBGD : Hà Lê Hoài Trung
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : IT006
Lớp : IT006.E33
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 05/08/2014

Thông báo học bù lớp IT006.E33 ngày 04/08/2014

CBGD : Hà Lê Hoài Trung
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : IT006
Lớp : IT006.E33
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 04/08/2014

Trang