Skip to content Skip to navigation

Cổng thông tin đào tạo

Cổng thông tin đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin là trang thông tin và tiện ích dành cho sinh viên, giảng viên và cán bộ của Trường.

Các thông tin được đăng trên trang này gồm có:

 • Thông báo của Trường cho sinh viên các hệ đào tạo

 • Chương trình đào tạo

 • Các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến công tác đào tạo

 • Kế hoạch đào tạo của năm học

 • Thời khóa biểu

Các tiện ích dành cho sinh viên gồm có (cần đăng nhập):

 • Xem lịch học

 • Xem kết quả học tập

 • Xem học phí

 • Đăng ký học phần

Các tiện ích dành cho giảng viên gồm có (cần đăng nhập):

 • Xem lịch dạy

 • Báo nghỉ, báo dạy bù

 • Xem thống kê khối lượng giảng dạy

Nội dung trang web này được quản lý bởi Phòng Đào tạo Đại học, địa chỉ liên lạc:  

Phòng A120, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

 • Điện thoại: (08) 37251993 Ext: 113 (Hệ từ xa qua mạng),112 (Hệ chính quy)

 • Email: phongdaotaodh@uit.edu.vn