Skip to content Skip to navigation

Quy trình dành cho cán bộ giảng dạy

QUY ĐỊNH CHUNG:

Kênh thông tin liên hệ chính thức của Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH):

- Email: phongdaotaodh@uit.edu.vn;

- Số điện thoại: 08. 7252004 (112)

- Hệ thống quản lý đào tạo đại học (hệ thống): daa.uit.edu.vn.

 

1. COI THI

Bước 1: CBGD đăng ký coi thi tại Khoa/Bộ môn/P.ĐTĐH sau khi P.ĐTĐH công bố lịch thi.

Bước 2: CBGD đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra lịch coi thi của mình sau khi có thông báo của Khoa/Bộ môn/P.ĐTĐH.

Bước 3: CBGD sẽ nhận đề thi, vật tư thi của môn thi tại Khoa/Bộ môn/P.ĐTĐH quản lý (theo danh mục môn học).

Ghi chú: nếu CBGD đã đăng ký coi thi nhưng không thể coi thi được vì lý do cá nhân thì CBGD đó có trách nhiệm tìm người coi thi thay thế và thông báo cho Khoa/Bộ môn/P.ĐTĐH trước ngày thi ít nhất 1 ngày làm việc.

2. BÁO NGHỈ

Bước 1: CBGD đăng nhập vào daa.uit.edu.vn để báo nghỉ trước giờ học.

Bước 2: Hệ thống sẽ tự động thông báo cho sinh viên tại mục Thông báo nghỉ, bù trên daa.uit.edu.vn, đồng thời tự động gửi email xác nhận vào tài khoản email của CBGD và của Phòng Thanh tra Pháp chế và Đảm bảo Chất lượng (P.TTPC&ĐBCL).

Ghi chú:

- CBGD không được nghỉ dạy quá 3 buổi/học kỳ/ lớp (trừ những trường hợp nghỉ do điều động công tác của Trường).

- Số buổi có CBGD dạy thay của một lớp không vượt quá 30% tổng số buổi dạy lớp đó.

- Trong trường hợp đột xuất, CBGD phải thông báo ngay cho P.ĐTĐH chậm nhất là 15 phút sau khi buổi học bắt đầu, P.ĐTĐH sẽ đến lớp học thông báo cho sinh viên và CBGD được báo nghỉ trễ trong vòng 5 ngày sau buổi dạy đã cho nghỉ.

3. BÁO BÙ

Bước 1: CBGD đăng nhập vào daa.uit.edu.vn để báo bù. P.ĐTĐH sắp xếp phòng học duyệt cho CBGD dạy bù sau đó hệ thống sẽ gửi email xác nhận lịch dạy bù đến tài khoản email của CBGD, P.TTPC&ĐBCL và thông báo cho sinh viên biết tại mục Thông báo nghỉ, bù trên daa.uit.edu.vn.

Bước 2: CBGD kiểm tra email để biết kết quả báo bù

Ghi chú:

- CBGD đăng ký dạy bù trước ngày dạy bù ít nhất 5 ngày và ngày dạy bù không được cùng ngày với buổi học chính theo thời khóa biểu của lớp.

- Ngày dạy bù số sinh viên tham dự lớp phải đạt trên 70%.

4. XEM THỜI KHÓA BIỂU

- CBGD đăng nhập vào daa.uit.edu.vn vào mục Giảng viên, tiếp theo chọn Lịch dạy sau đó chọn học kỳ, năm học hệ thống quản lý đào tạo sẽ thể hiện tất cả kế hoạch, lịch giảng dạy của CBGD.

5. NỘP ĐIỂM GIỮA KỲ - CUỐI KỲ

Bước 1: Sau ngày thi, Cán bộ chấm thi nhận túi bài thi tại các Khoa/Bộ môn/P.ĐTĐH quản lý môn học.

Bước 2: Cán bộ chấm thi nộp lại bài thi và bảng ghi điểm gốc (có đầy đủ chữ ký của cán bộ chấm thi, và Khoa/Bộ môn quản lý . Trường hợp vào điểm sai, cán bộ chấm thi gạch điểm sai, ghi lại điểm đúng kế bên, ký tên xác nhận đã chỉnh sửa điểm vào cột ghi chú) cho Khoa/Bộ môn/P.ĐTĐH quản lý trong vòng 14 ngày sau khi kỳ thi kết thúc.

6. CHẤM PHÚC KHẢO

Bước 1: Cán bộ chấm bài nhận bài và chấm phúc khảo tại Khoa/Bộ môn/P.ĐTĐH khi có thông báo.

Bước 2: Cán bộ chấm bài gửi lại cho Khoa/Bộ môn/P.ĐTĐH trong vòng 7 ngày.

Bước 3: Khoa/Bộ môn chuyển phiếu chấm phúc khảo cho P.ĐTĐH (phiếu chấm phúc khảo phải có đầy đủ chữ ký của cán bộ chấm thi và Khoa/Bộ môn duyệt, ghi rõ lý do nếu có sự khác biệt điểm trước và sau khi chấm phúc khảo).

7. CẤP THẺ GIẢNG VIÊN

Dành cho Giảng viên thỉnh giảng (GVTG) để sử dụng các dịch vụ của Trưởng.

Bước 1: Giảng viên thỉnh giảng gửi mail cho P.ĐTĐH cung cấp các thông tin sau: Họ tên, học hàm, học vị, môn giảng dạy, địa chỉ email, file hình thẻ 3x4 (.JPG).

Bước 2: Sau khi nhận được thông báo của P.ĐTĐH, GVTG đến nhận thẻ tại Phòng A120.

8. QUY TRÌNH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN

Bước 1: Cài và đăng nhập Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/downloads.

Bước 2: Tạo lớp trên MS Team, lưu ý add tài khoản: ttpc@hcmuit.edu.vnhotro@hcmuit.edu.vn vào thành viên.

Bước 3: Tạo và lấy mã code các lớp trong MS Team.

Bước 4: Đăng mã code các lớp lên hệ thống Moodle để sinh viên tham gia vào lớp.

Bước 5: Đăng ký dạy online trên http://daa.uit.edu.vn

Tập tin đính kèm: hướng dẫn sử dụng giảng dạy trực tuyến, hướng dẫn phân quyền, hướng dẫn sử dụng video bài giảng.