Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2018 - 2019
Thứ 3 - ngày 19/02/2019
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
C308IT002.J210 - 72SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
CE315.J21 - 27SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hệ thống với Java
CE107.J21 - 69SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ thống nhúng
-Trống--Trống-
C210IT004.J23 - 30SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-CS111.J21 - 35SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nguyên lý và phương pháp lập trình
-Trống--Trống-
E11.4-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS111.J21.KHCL - 32SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nguyên lý và phương pháp lập trình
-Trống--Trống-
C311CS231.J21 - 70SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn Thị giác máy tính
NT204.J21 - 52SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập
CS314.J21 - 32SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo
-Trống--Trống-
C112 (CLC)CS231.J21.KHTN - 31SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn Thị giác máy tính
-Trống--Trống-CS4273.J21.CTTT - 27SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-
E04.1SE104.J21.PMCL - 48SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-CS339.J21.KHTN - 51SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Xử lý văn bản Y khoa
-Trống--Trống-
C214EC301.J21 - 49SV - VN
(18/02/19-29/03/19)
Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A301 (TTNN)ENG02.J23 - 27SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 2
ENG01.J23 - 29SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 1
ENG01.J24 - 30SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 1
ENG02.J24 - 30SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 2
E04.3ENG02.J22.CLC - 30SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 2
ENG02.J21.CLC - 30SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C104 (CLC)ENG03.J21.CTTT - 9SV - EN
(18/02/19-30/03/19)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A305 (TTNN)ENG03.J211 - 30SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 3
-Trống--Trống-ENG03.J24 - 30SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 3
ENG03.J23 - 31SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 3
A309 (TTNN)-Trống--Trống--Trống-ENG03.J24.CLC - 24SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E02.3-Trống--Trống--Trống-ENG04.J21.CLC - 30SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 4
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.3ENG04.J21.CTTT - 34SV - EN
(18/02/19-30/03/19)
Anh văn 4
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E01.2 (TNNN)ENG04.J25.CLC - 30SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 4
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A307 (TTNN)ENG05.J25.CLC - 30SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Anh văn 5
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C208IS201.J22 - 45SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C101 (CLC)IS201.J22.PMCL - 43SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
-Trống--Trống-SE214.J23.PMCL - 45SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Công nghệ phần mềm chuyên sâu
-Trống--Trống-
C215IS334.J22 - 50SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Thương mại điện tử
-Trống--Trống-IS207.J22 - 50SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phát triển ứng dụng web
-Trống--Trống-
E04.2IT007.J22.MTCL - 31SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ điều hành
SE331.J21.PMCL - 35SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Chuyên đề E-commerce
IS208.J21.HTCL - 36SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
-Trống--Trống-
C107 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS210.J22.HTCL - 35SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
C109 (CLC)IS211.J21.HTCL - 44SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cơ sở dữ liệu phân tán
-Trống--Trống-SE325.J21.PMCL - 39SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Chuyên đề J2EE
-Trống--Trống-
A315 (CLC)SE106.J21.PMCL - 47SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Đặc tả hình thức
-Trống-IS232.J21.HTCL - 45SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ thống thông tin kế toán
-Trống-
B1.14-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS402.J21 - 70SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Điện toán đám mây
-Trống--Trống-
C301 (CLC)IS403.J22.HTCL - 40SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Phân tích dữ liệu kinh doanh
-Trống--Trống-MA004.J22.MTCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
B4.14IS405.J21 - 81SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Dữ liệu lớn
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E02.2IT002.J21.ATCL - 42SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
SS004.J21.CLC - 43SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Kỹ năng nghề nghiệp
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.2IT002.J22.HTCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-IT002.J21.CNCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
SS004.J23.CLC - 34SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Kỹ năng nghề nghiệp
C102 (CLC)IT003.J21.ANTN - 20SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E02.4IT003.J21.KHCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-IT003.J22.ATCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
C306IT003.J22 - 84SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
SS004.J22 - 76SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Kỹ năng nghề nghiệp
IT003.J23 - 77SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
B2.02 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT003.J22.CNCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
C113MA005.J23 - 78SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Xác suất thống kê
SS006.J24 - 103SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Pháp luật đại cương
IT003.J28 - 90SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
E11.6-Trống--Trống-NT130.J21.ANTN - 29SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cơ chế hoạt động của mã độc
IT007.J21.ATCL - 29SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-
C114IT007.J22 - 95SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ điều hành
NT219.J21.ANTT - 59SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Mật mã học
PH002.J22 - 100SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
NT137.J21.ANTT - 43SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Kỹ thuật phân tích mã độc
E03.4PH002.J22.KHCL - 39SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
IT009.J21.CLC - 26SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Giới thiệu ngành
PH002.J23.MTCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-
E11.2MA004.J21.KHTN - 25SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C108 (CLC)MA004.J21.MMCL - 34SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-MA004.J21.MTCL - 38SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
A215 (CLC)MA005.J21.HTCL - 42SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-MA004.J22.MMCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
B2.04 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA005.J21.PMCL - 47SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-
C205-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA005.J24 - 80SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-
C106 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MSIS402.J21.CTTT - 34SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Điện toán đám mây
-Trống-
C312-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-NT105.J21 - 79SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Truyền dữ liệu
-Trống--Trống-
E11.8NT534.J21.ANTN - 30SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
An toàn mạng máy tính nâng cao
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C201 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE101.J22.PMCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phương pháp mô hình hóa
-Trống--Trống-
E04.4SE310.J21.PMCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Công nghệ .NET
-Trống--Trống-SE325.J22.PMCL - 36SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Chuyên đề J2EE
-Trống--Trống-
C216-Trống--Trống--Trống-SE313.J21 - 46SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Một số thuật toán thông minh
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B3.12SE330.J21 - 97SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Ngôn ngữ lập trình Java
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ2 (A2)SS001.J22 - 200SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
SS001.J23 - 200SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin