Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2018 - 2019
Thứ 7 - ngày 20/04/2019
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
C310 (PM)CE119.J22.MTCL - 18SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Thực hành Kiến trúc máy tính
CE119.J21.MTCL - 40SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Thực hành Kiến trúc máy tính
IT007.J26.2 - 51SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Hệ điều hành
IT007.J26.1 - 50SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Hệ điều hành
B3.14IT003.J29 - 65SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-CS419.J21 - 47SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Truy xuất thông tin
-Trống--Trống-
B5.12EC003.J21 - 55SV - VN
(18/02/19-04/05/19)
Tiếp thị căn bản
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.3SE106.J23.PMCL - 18SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Đặc tả hình thức
ENG05.J23.CLC - 19SV - EN
(18/02/19-18/05/19)
Anh văn 5
ENG02.J23.CLC - 30SV - EN
(18/02/19-18/05/19)
Anh văn 2
-Trống--Trống-
E02.3ENG04.J210.CLC - 22SV - EN
(18/02/19-18/05/19)
Anh văn 4
ENG04.J29.CLC - 18SV - EN
(18/02/19-18/05/19)
Anh văn 4
NT219.J21.ANTN - 27SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Mật mã học
-Trống--Trống--Trống-
B7.08IE213.J21 - 85SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Kỹ thuật phát triển hệ thống Web
-Trống--Trống-SS003.J21 - 198SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Tư tưởng Hồ Chí Minh
-Trống--Trống--Trống-
C209 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IE213.J21.2 - 26SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Kỹ thuật phát triển hệ thống Web
IE213.J21.1 - 59SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Kỹ thuật phát triển hệ thống Web
B1.08IS211.J22 - 26SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cơ sở dữ liệu phân tán
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B3.04 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS211.J22.1 - 26SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cơ sở dữ liệu phân tán
B3.10IS251.J21 - 46SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B4.12IS334.J23 - 35SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Thương mại điện tử
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.2IT002.J21.MMCL - 23SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống--Trống--Trống-NT219.J21.ATCL - 35SV - EN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Mật mã học
-Trống-
C110 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT002.J21.MMCL.1 - 23SV - VN(HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
E02.4IT002.J23.MTCL - 28SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-IT006.J21.CLC - 49SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-
B3.08 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT002.J23.MTCL.2 - 14SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.J23.MTCL.1 - 14SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
C211 (PM)IT003.J27.2 - 41SV - VN(HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J27.1 - 42SV - VN (HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT002.J24.2 - 50SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.J24.1 - 51SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
E02.2IT003.J21.HTCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-IT003.J22.MMCL - 42SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
SE313.J21.PMCL - 36SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Một số thuật toán thông minh
B3.02 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT003.J21.HTCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J21.HTCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
A205 (PM)IT003.J22.MMCL.2 - 21SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J22.MMCL.1 - 21SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
PH002.J22.CNCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(25/03/19-15/06/19)
Nhập môn mạch số
PH002.J22.CNCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
C111 (PM)IT003.J25.2 - 36SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J25.1 - 44SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT004.J22.1 - 46SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cơ sở dữ liệu
B1.14-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT003.J26 - 77SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
C307 (PM)MSIS2433.J21.CTTT.1 - 23SV - EN(HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
IT003.J29.2 - 28SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J29.1 - 38SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
B1.06IT004.J22 - 46SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-SE220.J21 - 18SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Thiết kế Game
-Trống--Trống-
B3.16IT006.J22 - 49SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.4IT007.J23.PMCL - 39SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ điều hành
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C302 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT007.J23.PMCL.2 - 19SV - VN(HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Hệ điều hành
IT007.J23.PMCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(11/03/19-01/06/19)
Hệ điều hành
B5.14IT007.J26 - 101SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-PH002.J26 - 29SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-
E04.2-Trống-JAN02.J22.CNCL - 23SV - VN
(25/02/19-08/06/19)
Tiếng Nhật 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E04.1-Trống-JAN02.J23.CNCL - 23SV - VN
(04/03/19-08/06/19)
Tiếng Nhật 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B4.14MA004.J21 - 98SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-MA004.J22 - 77SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
E04.4MA004.J22.HTCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B2.04 (CLC)MA005.J23.KHCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Xác suất thống kê
SE104.J21.PMCL - 49SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B6.06-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA006.J21 - 52SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Giải tích
-Trống-
B2.02 (CLC)MSIS207.J21.CTTT - 36SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Phát triển ứng dụng web
SE102.J21.PMCL - 51SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn phát triển game
PH002.J22.MTCL - 28SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-
C202 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MSIS207.J21.CTTT.1 - 36SV - EN(HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Phát triển ứng dụng web
C309 (PM)NT534.J21.ANTT.2 - 44SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
An toàn mạng máy tính nâng cao
NT534.J21.ANTT.1 - 45SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
An toàn mạng máy tính nâng cao
NT332.J21.2 - 38SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Xử lý tín hiệu trong truyền thông
NT332.J21.1 - 38SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Xử lý tín hiệu trong truyền thông
B5.08-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-NT534.J21.ANTT - 89SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
An toàn mạng máy tính nâng cao
-Trống--Trống-
E10.1PH002.J22.MTCL.1 - 28SV - VN(HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
PH002.J21.CNCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(25/03/19-15/06/19)
Nhập môn mạch số
PH002.J21.CNCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
A213 (PM)PH002.J26.1 - 29SV - VN(HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B1.20-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE214.J22 - 54SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Công nghệ phần mềm chuyên sâu
-Trống--Trống-
B3.06 (PM)IT002.J21.KHTN.1 - 27SV - VN(HT1) - Dạy bù
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B6.12-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE101.J21 - 77SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Phương pháp mô hình hóa
-Trống--Trống-