Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 2021 - 2022
Thứ 2 - ngày 17/01/2022
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
E03.3ENG01.M110.CLC - 28SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 1
ENG01.M18.CLC - 24SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 1
ENGL1113.M12.CTTT - 32SV - EN
(27/12/21-22/01/22)
Tiếng Anh I
-Trống-
A301 (TTNN)ENG01.M15 - 30SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 1
ENG03.M19.CLC - 23SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B1.12ENG01.M18 - 23SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 1
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E04.3ENG02.M110.CLC - 19SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 2
ENG02.M18.CLC - 24SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A307 (TTNN)ENG03.M111.CLC - 21SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 3
-Trống--Trống-ENG02.M18 - 21SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 2
-Trống--Trống-
A305 (TTNN)ENG03.M15 - 33SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 3
ENG03.M16 - 14SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A309 (TTNN)-Trống--Trống--Trống-ENG04.M16.CLC - 11SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 4
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C102 (CLC)ENG04.M18.CLC - 18SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 4
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E02.3ENG05.M18.CLC - 11SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 5
ENG05.M16.CLC - 19SV - EN
(04/10/21-22/01/22)
Anh văn 5
ENGL1113.M11.CTTT - 35SV - EN
(27/12/21-22/01/22)
Tiếng Anh I
-Trống-
B4.02 (PM)IT001.M11.HTCL.2 - 22SV - VN(HT1)
(15/11/21-12/02/22)
Nhập môn lập trình
IT001.M11.HTCL.1 - 23SV - VN (HT1)
(08/11/21-22/01/22)
Nhập môn lập trình
IT001.M12.MTCL.2 - 18SV - VN(HT1)
(15/11/21-12/02/22)
Nhập môn lập trình
IT001.M12.MTCL.1 - 19SV - VN (HT1)
(08/11/21-22/01/22)
Nhập môn lập trình
B3.08 (PM)IT001.M11.TMCL.2 - 19SV - VN(HT1)
(15/11/21-12/02/22)
Nhập môn lập trình
IT001.M11.TMCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(08/11/21-22/01/22)
Nhập môn lập trình
IT012.M11.PMCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(15/11/21-12/02/22)
Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II
IT012.M11.PMCL.1 - 21SV - VN (HT1)
(08/11/21-22/01/22)
Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II
B3.06 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT001.M12.KHCL.2 - 22SV - VN(HT1)
(15/11/21-12/02/22)
Nhập môn lập trình
IT001.M12.KHCL.1 - 25SV - VN (HT1)
(08/11/21-22/01/22)
Nhập môn lập trình
B5.14IT001.M15 - 109SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Nhập môn lập trình
-Trống-MA006.M19 - 118SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Giải tích
A213 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT001.M15.2 - 53SV - VN(HT1)
(15/11/21-19/02/22)
Nhập môn lập trình
IT001.M15.1 - 56SV - VN (HT1)
(08/11/21-22/01/22)
Nhập môn lập trình
B6.06IT001.M16 - 111SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B5.02 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT001.M16.2 - 54SV - VN(HT1)
(15/11/21-19/02/22)
Nhập môn lập trình
IT001.M16.1 - 57SV - VN (HT1)
(08/11/21-22/01/22)
Nhập môn lập trình
B1.14-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA003.M17 - 87SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Đại số tuyến tính
GĐ3 (A3)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA003.M18 - 63SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Đại số tuyến tính
C109 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA006.M12.HTCL - 44SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Giải tích
C107 (CLC)MA006.M12.TMCL - 38SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Giải tích
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C112 (CLC)SS007.M17 - 69SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Triết học Mác – Lênin
-Trống-MA006.M13.KHCL - 48SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Giải tích
C206 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA006.M13.MTCL - 37SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Giải tích
B6.12PH001.M11 - 98SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Nhập môn điện tử
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ1 (A1)PH001.M12 - 69SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Nhập môn điện tử
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B2.14-Trống--Trống--Trống-SS006.M120 - 108SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Pháp luật đại cương
-Trống--Trống-SS006.M117 - 118SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Pháp luật đại cương
-Trống-
C114-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SS006.M19 - 133SV - VN
(04/10/21-22/01/22)
Pháp luật đại cương
-Trống--Trống--Trống-
ONLINE-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-PH002.M12 - 52SV - VN - Dạy bù
(04/10/21-22/01/22)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-