Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạng (NT201.G21) ngày 28/04/2016

CBGD : Hồ Hải
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạng (NT201)
Lớp : NT201.G21
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 28/04/2016

Trang