Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201.H11) ngày 03/12/2016

CBGD : Nguyễn Đình Loan Phương
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201)
Lớp : IS201.H11
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 03/12/2016

Trang