Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Quyết định số 38/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH: Giao đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình tiên tiến ngành Hệ thống thông tin đợt 2 năm học 2014-2015

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo Quyết định số 38-QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 26/3/2015 về việc: Giao đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình tiên tiến ngành Hệ thống thông tin đợt 2 năm học 2014-2015

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Cập nhật danh sách phòng thi môn MA002.F23.CLC ngày thi 01/4/2015 và thay đổi phòng thi môn IT003.F21.PMCL ngày 03/4/2015

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo:

- Cập nhật danh sách phòng thi môn MA002.F23.CLC ngày thi 01/4/2015 như file đính kèm.

- Thay đổi phòng thi môn IT003.F21.PMCL ngày 03/4/2015 từ C102 sang E22 - Toà nhà E mới - Lầu 2.

Thân

Cô Ân

V/v xử lý hủy môn học do vi phạm điều kiện môn học tiên quyết HK2 năm học 2014 – 2015

Căn cứ tình hình thực tế có sự không thống nhất về danh sách môn học tiên quyết giữa các chương trình đào tạo của các Khoa/ Bộ môn đã công bố cho sinh viên và đề cương môn học, để tạo điều kiện học tập cho sinh viên, P. ĐTĐH đã trình Ban Giám hiệu xét duyệt và xử lý tạm thời cho học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 như sau:

Quyết định 23/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH: Giao đề tài Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Cử nhân tài năng khoa Khoa học Máy tính đợt 2 năm học 2014-2015

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo: Quyết định 23/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 19/3/2015 về việc: Giao đề tài Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Cử nhân tài năng hệ đào tạo chính quy khoa Khoa học Máy tính đợt 2 năm học 2014-2015. (file đính kèm)

Trang