Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo Lịch thi thực hành môn NT101.J21.1 & NT101.J21.2

Phòng.ĐTĐH thông báo lịch thực hành môn   NT101.J21.1 &  NT101.J21.2 như sau:

1. Lớp NT101.J21.1 (Số lượng: 57 sinh viên)

  • Buổi 1: Tiết 1,2,3 - Thứ 5, ngày 25/4/2019 - Phòng B1.20
  • Buổi 2: Tiết 1,2,3,4,5 - Thứ 3, ngày 21/5/2019 - Phòng B1.22
  • Buổi 3: Tiết 1,2,3,4,5 - Thứ 2, ngày 10/6/2019 - Phòng B1.22

 

Trang