Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn triển khai dạy và học qua mạng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

(Cập nhật ngày 22/10/2021 bởi Phòng Đào tạo Đại học)

Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học qua mạng (đào tạo từ xa) trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ Thông tin (Trường ĐHCNTT) đề nghị giảng viên thực hiện dạy học qua mạng theo hướng dẫn sau đây.

1. Hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy và học qua mạng tại Trường ĐHCNTT bao gồm:

- Hệ thống quản lý học tập và nội dung học tập (LMS/LCMS): UIT E-Learning tại địa chỉ https://courses.uit.edu.vn/.

- Công cụ dạy học trực tuyến theo thời gian thực: Microsoft Teams (Hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây: https://banqlcs.uit.edu.vn/hdsd-giang-day-truc-tuyen-tren-MTS). 

2. Phương thức dạy và học qua mạng: Giảng viên (GV) có thể lựa chọn áp dụng một trong hai phương thức trong bảng dưới đây cho lớp lý thuyết, lớp thực hành hình thức 1 hoặc lớp thực hành hình thức 2 (HT2).

Phương thức

Điều kiện triển khai phương thức

Yêu cầu đối với giảng viên (/trợ giảng)

phụ trách lớp

Phương thức 1

Có đầy đủ video bài giảng thu sẵn do chính giảng viên thực hiện, hoặc do Trường ĐHCNTT tổ chức xây dựng.

- GV gửi video bài giảng cho sinh viên thông qua hệ thống UIT E-Learning.

- GV trực online để tổ chức các hoạt động nhằm củng cố bài học tại hệ thống UIT E-Learning (1) hoặc Microsoft Teams (2) trong suốt thời lượng buổi học theo thời khóa biểu (Trường khuyến khích GV sử dụng Microsoft Teams).

- GV có trách nhiệm kịp thời giải đáp tất cả các câu hỏi của sinh viên (SV) trên các hệ thống hỗ trợ dạy và học.

Phương thức 2

Không có video bài giảng thu sẵn.

- GV giảng bài trực tuyến và trao đổi với SV tại Microsoft Teams trong suốt thời lượng buổi học theo thời khóa biểu (TKB).

- GV có trách nhiệm kịp thời giải đáp tất cả các câu hỏi của SV trên các hệ thống hỗ trợ dạy và học.

Lưu ý:

(1) Khi giảng viên trực online tại UIT E-Learning:

- Giảng viên gửi ít nhất 01 thông báo cho SV tại forum của lớp học.

(2) Microsoft Teams (MS Teams):

- Phòng DL&CNTT tạo lớp học với tên lớp học được đặt đúng theo TKB, đồng thời gán danh sách GV lý thuyết, GV thực hành và SV theo TKB.

- Giảng viên dạy lý thuyết tạo channel cho các lớp thực hành đi kèm. Tên channel là tên lớp thực hành đúng theo TKB. Nếu có nhiều hơn 1 giảng viên dạy thực hành thì các giảng viên dạy thực hành thỏa thuận chia danh sách lớp thành số nhóm tương ứng.

- Trong trường hợp khi buổi học đang diễn ra, nền tảng giảng dạy trực tuyến trên MS Teams có chất lượng không ổn định, GV có thể chủ động chuyển sang các nền tảng giảng dạy trực tuyến khác (BigBlueButton trên Moodle, Google Meet, Zoom). Trước khi chuyển sang nền tảng khác, GV để lại đường link lớp học chuyển đến trong hộp chat của lớp học trên MS Teams để SV và P.TTPC-ĐBCL có thể truy cập.

(3) TKB của các lớp thực hành HT2 do GV dạy thực hành thông báo cho SV qua forum của UIT E-Learning. Theo quy định, giảng viên các lớp thực hành HT2 lên lớp 1/5 số tiết thực hành (3/15 buổi) đối với lớp đại trà và tài năng, 1/3 số tiết thực hành (5/15 buổi) đối với lớp chất lượng cao và chương trình tiên tiến.

(4) Về việc đăng ký dạy và học qua mạng tại Cổng thông tin đào tạo đại học: Nếu giảng viên chọn Phương thức 2 và không cần sử dụng phòng học thì không cần phải đăng ký. Các trường hợp khác thì giảng viên cần đăng ký để hỗ trợ trường trong công tác quản lý.

(5) Mọi phương thức khác hai phương thức trên đây phải được sự đồng thuận của tất cả sinh viên trong lớp và được Hiệu trưởng chấp thuận trước khi áp dụng.

3. Môn học áp dụng dạy và học qua mạng: là tất cả môn học trong chương trình đào tạo của hệ đại học chính quy (bao gồm cả văn bằng hai), trừ các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Đối với thành phần đánh giá cuối kỳ theo hình thức thi tập trung: SV sẽ thi tập trung tại trường.

- Đối với các thành phần đánh giá khác: Trường không tổ chức thi tập trung. Trưởng môn học/giảng viên thống nhất lựa chọn hình thức đánh giá thay thế phù hợp như: bài tập, đồ án, câu hỏi kiểm tra kiến thức,…; báo cáo cho trưởng đơn vị quản lý môn học (khoa/bộ môn/trung tâm) và đảm bảo việc thực hiện đánh giá một cách công bằng, khách quan.

5. Lưu trữ minh chứng: Giảng viên lưu trữ các minh chứng liên quan đến việc giảng dạy và đánh giá môn học nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng, thanh tra, kiểm tra.

6. Công nhận kết quả học tập: Trường ĐHCNTT công nhận kết quả học tập của sinh viên đối với tất cả các môn học được triển khai giảng dạy, đánh giá theo đúng hướng dẫn tại văn bản này.

(Các thầy cô có thể tham khảo thêm nội dung chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy qua mạng của giảng viên Trường ĐHCNTT tại link: https://courses.uit.edu.vn/course/view.php?id=7726