Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn "Lập trình và phát triển ứng dụng Internet of Things cơ bản - IoT"

Phòng Đào tạo Đại học thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn "Lập trình và phát triển ứng dụng Internet of Things cơ bản - IoT" với các thông tin sau:

1. Mã khóa học: NH004

2. Mã lớp: NH004.I21

3. Tên khóa học: Lập trình và phát triển ứng dụng Internet of Things cơ bản

4. Thông điệp của khóa học: Lập trình IoT - Khởi đầu giấc mơ chinh phục công nghiệp 4.0
5. Giảng viên: Lê Trung Quân

6. Đối tượng người học: Sinh viên, người đi làm đã biết về lập trình

Trang