Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, NH 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH Chính quy như sau:

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ II – năm học 2023-2024

Phòng Thanh tra- Pháp chế- Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKII/NH 2023-2024 (File đính kèm).

o  Đối tượng: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN, BCU) đang học tại Trường 

Trang