Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.O21) ngày 23/02/2024

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.O21
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 23/02/2024

Trang