Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532.I11.ANTT.1) ngày 19/12/2017

CBGD : Đặng Lê Bảo Chương
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532)
Lớp : NT532.I11.ANTT.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 19/12/2017

Trang