Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lớp Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.K11.ANTT) ngày 19/10/2019

CBGD : Hồ Hải
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.K11.ANTT
Phòng : B6.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 7 , ngày 19/10/2019

Thông báo học bù Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp (EC201.K11) ngày 19/10/2019

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp (EC201)
Lớp : EC201.K11
Phòng : B5.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 19/10/2019

Trang