Skip to content Skip to navigation

Chương trình đào tạo cũ

Hệ

Chương trình

Ngành

Khoá

Liên kết

Chính quy

Cử nhân khoa học

Khoa học máy tính

1

Tải về

Chính quy

Cử nhân khoa học

Khoa học máy tính

2

Tải về

Chính quy

Cử nhân khoa học

Khoa học máy tính

3

Tải về

Chính quy

Cử nhân khoa học

Khoa học máy tính

4

Tải về

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

1

Tải về

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

2

Tải về

Chính quy

Kỹ sư tin học

Hệ thống thông tin

1

Tải về

Chính quy

Kỹ sư hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin

2

Tải về

Chính quy

Kỹ sư hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin

3

Tải về

Chính quy

Kỹ sư hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin

4

Tải về

Chính quy

Kỹ sư hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin

5

Tải về

Chính quy

Kỹ sư chính quy

Kỹ thuật máy tính

1

Tải về

Chính quy

Kỹ sư chính quy

Kỹ thuật máy tính

2

Tải về

Chính quy

Kỹ sư chính quy

Kỹ thuật máy tính

3

Tải về

Chính quy

Kỹ sư chính quy

Kỹ thuật máy tính

4

Tải về

Chính quy

Kỹ sư chính quy

Kỹ thuật máy tính

5

Tải về

Chính quy

Kỹ sư mạng máy tính & TT

Mạng máy tính & TT

1

Tải về

Chính quy

Kỹ sư mạng máy tính & TT

Mạng máy tính & TT

2

Tải về

Cử nhân tài năng

Cử nhân khoa học

Khoa học máy tính

1

Tải về

Cử nhân tài năng

Cử nhân khoa học

Khoa học máy tính

2

Tải về

Cử nhân tài năng

Cử nhân khoa học

Khoa học máy tính

3

Tải về

Cử nhân tài năng

Cử nhân khoa học

Khoa học máy tính

4

Tải về