Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(19-02-2024)
Thứ 3
(20-02-2024)
Thứ 4
(21-02-2024)
Thứ 5
(22-02-2024)
Thứ 6
(23-02-2024)
Thứ 7
(24-02-2024)
Chủ nhật
(25-02-2024)
A112 (Phòng Họp)
Sức chứa : 15
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
VPĐU
Sĩ số: 11
Họp BCH Đảng bộ tháng 01. Phụ trách: đc Vũ Văn Điệp
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A114 (Phòng Họp)
Sức chứa : 15
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Phòng QTTB
Sĩ số: 15
Họp thương thảo hợp đồng gói cây xanh, vệ sinh. Liên hệ: Trần Thị Bích Hồng
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A116 (Phòng Họp)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Phòng Tổ chức - Hành chính
Sĩ số: 25
Họp Tân niên Đoàn Thị Minh Nguyệt, 0916065601
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG01.O24
Sĩ số: 28
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG01.O24
Sĩ số: 28
ENG02.O212
Sĩ số: 30
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG01.O22
Sĩ số: 23
ENG02.O212
Sĩ số: 30
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG01.O22
Sĩ số: 23
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG01.O21
Sĩ số: 17
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG01.O21
Sĩ số: 17
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG01.O25
Sĩ số: 15
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG01.O23
Sĩ số: 17
ENG01.O25
Sĩ số: 15
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG03.O21
Sĩ số: 16
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG03.O21
Sĩ số: 16
ENG03.O25
Sĩ số: 20
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG03.O25
Sĩ số: 20
ENG02.O28
Sĩ số: 19
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG03.O27
Sĩ số: 15
ENG02.O28
Sĩ số: 19
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG03.O27
Sĩ số: 15
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT536.O22.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT131.O21.MMCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT131.O21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
NT402.O21.MMCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT533.O21.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
ENG03.O28
Sĩ số: 31
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG03.O28
Sĩ số: 31
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
NT330.O21.ATCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG03.O211
Sĩ số: 29
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG02.O210
Sĩ số: 24
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS106.O21.KHTN
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG02.O210
Sĩ số: 24
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS117.O21.KHTN
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
ENG03.O211
Sĩ số: 29
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Hội Trường A
Sức chứa : 600
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(19-02-2024)
Thứ 3
(20-02-2024)
Thứ 4
(21-02-2024)
Thứ 5
(22-02-2024)
Thứ 6
(23-02-2024)
Thứ 7
(24-02-2024)
Chủ nhật
(25-02-2024)
B1.02
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT003.O21.TTNT
Sĩ số: 43
IT010.O21
Sĩ số: 4
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
IT002.O21.TTNT
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Đoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 10
Họp mặt đầu năm
Đoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 10
Họp BTV Đoàn khoa
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 10
Họp mặt đầu năm
Đoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 10
Họp BTV Đoàn khoa
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.04
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IE108.O21.CNVN
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS252.O22.HTCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.06
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS336.O21.HTCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
EC335.O22.TMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IS217.O22
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS252.O21.HTCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS217.O22.HTCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS402.O22.HTCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IS217.O21.HTCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS353.O21.HTCL
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS402.O21.HTCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.08
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS405.O21.HTCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
EC311.O21.TMCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Trần Văn Hải Triều
EC331.O21.TMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
EC214.O21.TMCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
EC335.O21.TMCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
EC338.O21.TMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Hằng
EC311.O22.TMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trần Văn Hải Triều
EC208.O21.TMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
EC312.O22.TMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS231.O21.KHTN
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS105.O21.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CS313.O21.KHCL
Sĩ số: 49
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS105.O22.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CS117.O21.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
CS519.O21.KHTN
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE221.O21.CNCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.14
Sức chứa : 140
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA004.O22
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
SS004.O21
Sĩ số: 100
SS004.O23
Sĩ số: 95
SS004.O25
Sĩ số: 95
SS004.O27
Sĩ số: 97
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS004.O22
Sĩ số: 100
SS004.O24
Sĩ số: 100
SS004.O26
Sĩ số: 100
SS004.O28
Sĩ số: 97
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MA004.O24
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.O28
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.O212
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.O220
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CE222.O21
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
CE433.O21
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CE222.O22
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Trần Thị Điểm
CE232.O21
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
CE410.O21
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT002.O21
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
IT002.O25
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.O29
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.O213
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
IT002.O217
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
IT002.O221
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT002.O22
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT002.O26
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 • Nguyễn Văn Toàn
IT002.O210
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.O214
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IT002.O218
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
IT002.O218 - Học bù
Sĩ số: 73
Giảng viên: Trần Thị Hồng Yến
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT002.O23
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
IT002.O27
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
IT002.O211
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
IT002.O215
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
IT002.O219
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
CLB Lý luận trẻ
Sĩ số: 40
- Người phụ trách, sđt: Nguyễn Thanh Bình (0788960021) - Nội dung: Sinh hoạt tháng 2
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT002.O24
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IT002.O28
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
IT002.O212
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.O216
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
IT002.O220
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
BMTL
Sĩ số: 50
BMTL tổ chức ôn tập Olympic Toán sinh viên năm học 2023-2024, môn Giải tích. GV phụ trách: Nguyễn Văn Hợi (email: hoinv@uit.edu.vn)
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13hCLB Lý luận trẻ
Sĩ số: 40
- Người phụ trách, sđt: Nguyễn Thanh Bình (0788960021) - Nội dung: Sinh hoạt tháng 2
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IT001.O21.VB2
Sĩ số: 19
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT213.O21.VB2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIT001.O21.VB2
Sĩ số: 19
NT213.O21.VB2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
B2.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IT002.O21.VB2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT005.O21.VB2
Sĩ số: 31
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIT002.O21.VB2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
IE005.O21.VB2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
IT005.O21.VB2
Sĩ số: 31
-- ... -- -- ... --
B2.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE307.O21.VB2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE303.O21.VB2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE303.O21.VB2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IE307.O21.VB2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... -- -- ... --
B2.10 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE104.O21.VB2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE104.O21.VB2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... --
B2.12 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.16 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.18 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.20 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.22 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IE402.O22
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IE101.O21
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IE103.O22
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
CS313.O21
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE106.O21
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Huỳnh Văn Tín
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE212.O22
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA004.O26
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.O210
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.O214
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
MA004.O218
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
EC208.O22
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
EC101.O22
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
IS217.O21
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
BUS1125.O21
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Trần Văn Hải Triều
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
SS004.O29
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.16
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT007.O23
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT007.O25
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT007.O29
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT007.O211
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT007.O214
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT005.O22
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
IT007.O26
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
IT005.O26
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Mai Văn Cường
IT006.O24
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.18
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT007.O21
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
MA005.O24
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
IT005.O23
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
IT006.O23
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
IT007.O213
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT533.O21
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
EC001.O21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Lê Nhân Mỹ
MA005.O25
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
IT006.O22
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Vũ Đức Lung
IT007.O28
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT012.O22
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Trần Quang Vinh
IT007.O215
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.20
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
PH002.O21
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IE204.O21
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
MA005.O28
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
IT012.O24
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Trần Quang Vinh
IT012.O21
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
IT012.O23
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
PH002.O22
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
PH002.O23
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA005.O29
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
IE213.O22
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
IT007.O212
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.22
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT003.O21
Sĩ số: 68
IT003.O25
Sĩ số: 71
IT003.O28
Sĩ số: 69
IT003.O212
Sĩ số: 70
IT003.O217
Sĩ số: 68
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT003.O22
Sĩ số: 68
IT003.O26
Sĩ số: 68
IT003.O29
Sĩ số: 70
IT003.O213
Sĩ số: 69
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.10
Sức chứa : 70
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE334.O21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.12
Sức chứa : 70
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS403.O21.HTCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
 • Trịnh Thị Thanh Trúc
IS403.O22.HTCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
 • Nguyễn Minh Nhựt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE106.O22.CNCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Luân
IE106.O21.CNCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IE106.O23.CNCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
CS410.O21.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
CS116.O21.KHCL
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SS006.O21
Sĩ số: 112
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Vy Quý
SS010.O21
Sĩ số: 150
SS010.O23
Sĩ số: 148
SS008.O25
Sĩ số: 129
SS008.O21
Sĩ số: 146
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS006.O22
Sĩ số: 149
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Vy Quý
SS010.O22
Sĩ số: 150
SS010.O24
Sĩ số: 149
SS008.O26
Sĩ số: 145
SS008.O22
Sĩ số: 148
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS006.O23
Sĩ số: 143
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
SS006.O25
Sĩ số: 149
Giảng viên:
 • Nguyễn Viết Sơn
SS006.O27
Sĩ số: 127
Giảng viên:
 • Nguyễn Viết Sơn
SS010.O25
Sĩ số: 150
SS008.O23
Sĩ số: 105
CLB Open English
Sĩ số: 70
* Nội dung: Sinh hoạt CLB Open English * Người phụ trách, MSSV: Lê Phạm Mỹ Ngọc - 22520954. Sđt: 0359192061
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
SS010.O26
Sĩ số: 147
SS008.O24
Sĩ số: 144
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hCLB tiếng Anh Open English
Sĩ số: 70
* Nội dung: Sinh hoạt CLB Open English * Người phụ trách, MSSV: Lê Phạm Mỹ Ngọc - 22520954. Sđt: 0359192061
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.16
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
TLH025.O22
Sĩ số: 84
MA005.O212
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Võ Trần An
NT132.O23
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE101.O22
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IE303.O21
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
MA005.O213
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Võ Trần An
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.18
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT006.O21
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
MA004.O223
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
IT005.O25
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
MA005.O218
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
MA004.O221
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE105.O21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT105.O23
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IT005.O24
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
MA005.O215
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.20
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS216.O21
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS216.O22
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
EC304.O21
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
IS216.O23
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
MA005.O220
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS208.O22
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
NT105.O22
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
MA004.O215
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.O219
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.22
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
DS200.O21
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
PH002.O24
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
IT006.O26
Sĩ số: 21
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MA005.O217
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
DS304.O21
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
IS252.O21
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.04 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.06 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.08
Sức chứa : 160
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IE229.O21.CNCL
Sĩ số: 127
Giảng viên:
 • Takashi Ninomiya
 • Huỳnh Văn Tín
TLH025.O21
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Ngô Xuân Điệp
SE346.O21
Sĩ số: 136
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
MA005.O214
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
DS107.O21
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
SE401.O21
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE113.O21.CNCL
Sĩ số: 142
Giảng viên:
 • Hirohisa Aman
 • Phạm Nhật Duy
NT208.O23.ANTT
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IS210.O22
Sĩ số: 92
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
SE405.O21
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IS208.O23
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.10
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA005.O26
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
IS353.O22
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
EC312.O21
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
MA005.O27
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.12
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT536.O21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
MA005.O210
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
NT118.O21
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT219.O21.ANTT
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
NT106.O23
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT209.O21.ANTT
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT531.O21
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT230.O21.ANTT
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT106.O22.ANTT
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT106.O21.ANTT
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
MA005.O211
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
NT208.O22.ANTT
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SS003.O21
Sĩ số: 145
SS003.O23
Sĩ số: 150
SS003.O25
Sĩ số: 147
IS207.O21
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS003.O22
Sĩ số: 146
SS003.O24
Sĩ số: 143
SS003.O26
Sĩ số: 151
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS009.O21
Sĩ số: 147
SS009.O23
Sĩ số: 145
SS009.O25
Sĩ số: 147
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
SS009.O22
Sĩ số: 149
SS009.O24
Sĩ số: 146
SS009.O26
Sĩ số: 147
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT105.O21
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT535.O21
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT118.O22.HTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
NT405.O21
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.04
Sức chứa : 80
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT132.O21
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT402.O21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT204.O21.ANTT
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
NT209.O22.ANTT
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
NT106.O21
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
NT534.O21.ANTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT522.O21.ANTT
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
NT213.O21.ANTT
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Danh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT106.O22
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT208.O21.ANTT
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
NT132.O22
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT534.O21.ATCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
NT330.O21.ANTT
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
NT532.O21
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.06
Sức chứa : 160
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE109.O21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE104.O25
Sĩ số: 105
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
SE104.O27
Sĩ số: 110
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
SE330.O21
Sĩ số: 138
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE104.O21
Sĩ số: 107
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
SE104.O23
Sĩ số: 111
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS252.O22
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IS201.O23
Sĩ số: 93
Giảng viên:
 • Phan Nguyễn Thụy An
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
SE104.O22
Sĩ số: 104
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
SE104.O24
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.08
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CE103.O21
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.O27
Sĩ số: 69
IT003.O210
Sĩ số: 71
CE409.O21
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT003.O24
Sĩ số: 73
IT003.O214
Sĩ số: 70
IT003.O211
Sĩ số: 67
IT003.O216
Sĩ số: 68
CE121.O21
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.10
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT219.O22.ANTT
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CE103.O24
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.12
Sức chứa : 180
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SS007.O21
Sĩ số: 148
SS007.O23
Sĩ số: 149
SS007.O25
Sĩ số: 150
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS007.O22
Sĩ số: 147
DS108.O21
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
SS007.O24
Sĩ số: 149
SS007.O26
Sĩ số: 147
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.02
Sức chứa : 160
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE101.O21
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE101.O22
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE101.O23
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE102.O21
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
IS201.O21
Sĩ số: 98
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
SE332.O21
Sĩ số: 118
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE102.O22
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
SE114.O22
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
SE400.O21
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.04
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
EC335.O21
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
EC201.O21
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
CE121.O23
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CE103.O22
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
NT118.O22
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
EC331.O21
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.06
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
EC101.O21
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
IS211.O21
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IE402.O21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Phan Thanh Vũ
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
DS313.O21
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Luân
IE103.O21
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
DS312.O21
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Tất Bảo Thiện
IE108.O21
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
IE403.O22
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(19-02-2024)
Thứ 3
(20-02-2024)
Thứ 4
(21-02-2024)
Thứ 5
(22-02-2024)
Thứ 6
(23-02-2024)
Thứ 7
(24-02-2024)
Chủ nhật
(25-02-2024)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE400.O21.PMCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
SE400.O22.PMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
SE401.O21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
JAN08.O21.CNCL.1
Sĩ số: 26
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE401.O22.PMCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT006.O21.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT003.O21.CLC
Sĩ số: 36
Khoa Công nghệ phần mềm
Sĩ số: 50
CLB GameApp báo cáo kết thức khoá 2 Người phụ trách: Vũ Tuấn Hải - 0814822188
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS005.O21.HTCL
Sĩ số: 6
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
PH001.O21.CLC
Sĩ số: 5
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CE118.O21.CLC
Sĩ số: 6
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
IT007.O21.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT534.O21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT012.O21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
SE100.O21.PMCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C107 (PM - học tiếng Nhật)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT003.O21.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
MA004.O21.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
EC312.O21.TMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
EC214.O21
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MA005.O21.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
IS405.O22.HTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT005.O21.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Đỗ Thị Thu Hiền
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA004.O21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.O213
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.O217
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
DS102.O21
Sĩ số: 98
Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MA004.O23
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA004.O27
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.O211
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT004.O22
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
MA004.O219
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS405.O21
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IS353.O21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
MA004.O29
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IS254.O21
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IS210.O23
Sĩ số: 92
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS402.O21
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
EC208.O21
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IS210.O21
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS208.O21
Sĩ số: 95
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
IS201.O22
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
EC002.O21
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Trần Văn Hải Triều
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE221.O23.CNCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CE222.O23.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Trần Sơn
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CE339.O21.MTCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C206 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE405.O21.PMCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT007.O21.CLC
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE204.O21.CNCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT536.O21.MMCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE113.O21.PMCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C208 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CS3443.O21.CTTT
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C210 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CE222.O22.MTCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Trần Thị Điểm
CS4153.O21.CTTT
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
PHYS1215.O21.CTTT
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phan Bách Thắng
SE356.O22.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C212 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT230.O21.ATCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Phan Thế Duy
NT230.O22.ATCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Nguyễn Công Danh
NT230.O21.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
JAN08.O22.CNCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT109.O21.MMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
NT209.O21.ANTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Đỗ Thị Thu Hiền
NT204.O21.ATCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
NT213.O21.ANTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT532.O21.MMCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
 • Lê Anh Tuấn
NT531.O21.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
 • Lê Anh Tuấn
CE409.O21.MTCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
NT334.O21.ATCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C214 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE104.O29
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
CS231.O21
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS117.O22
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS116.O21
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Nguyễn Vũ Anh Khoa
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS105.O21
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CS231.O22
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS112.O22
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS117.O21
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
CS114.O21
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
 • Lê Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C216 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CU001.O22.CNCL
Sĩ số: 48
IE101.O23.CNVN
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
CE232.O21.MTCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
MSIS3033.O22.CTTT
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Đặng Khánh Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C218 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS106.O21.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
CS338.O21.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
CS331.O21.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS511.O21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
CS114.O21.KHCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT533.O22.MMCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
NT405.O21.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT213.O22.ATCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT118.O21.HTCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
NT538.O21.MMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
NT121.O21.MMCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
NT522.O21.ATCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT208.O21.ANTN
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
NT106.O21.ANTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
NT334.O21.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C305 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE330.O21.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
MA005.O21.CLC
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C306 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE109.O21.PMCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE356.O21.PMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE358.O21.PMCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C307 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C308 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C309 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS116.O22
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Đức Vũ
NT105.O21.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
MA005.O21.CNVN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS338.O21
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
CS106.O21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
CS313.O23
Sĩ số: 43
MA005.O22.CNVN
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Lê Sĩ Đồng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C310 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CE433.O21.MTCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trần Thị Điểm
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C311 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT002.O21.CNVN
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
IT003.O22.CNVN
Sĩ số: 51
IT007.O22.CNVN
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT002.O22.CNVN
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IT007.O21.CNVN
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
EC201.O22
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IT003.O21.CNVN
Sĩ số: 53
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C312 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C313 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE346.O21.PMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C314 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS511.O21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CS111.O22
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS221.O22
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS112.O21
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS112.O23
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CS106.O22
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
CS410.O21
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IE103.O21.CNVN
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
IE303.O21.CNCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IE303.O22.CNCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
CU001.O23.CNCL
Sĩ số: 29
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C316 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IE101.O21.CNVN
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE221.O22.CNCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IE204.O22.CNCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C318 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE330.O22
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IE103.O23.CNVN
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE109.O22.PMCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(19-02-2024)
Thứ 3
(20-02-2024)
Thứ 4
(21-02-2024)
Thứ 5
(22-02-2024)
Thứ 6
(23-02-2024)
Thứ 7
(24-02-2024)
Chủ nhật
(25-02-2024)
E01.01 (Phòng Họp)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Phòng QHĐN
Sĩ số: 5
Làm việc với tổ chức ACEC Hình thức: Online qua zoom Thời gian: 9h30 - 11h30 Thông tin liên hệ: Em Hạnh - Phòng Quan hệ Đối ngoại, email: hanhtm@uit.edu.vn, sđt: 0922 383 332 Xin cảm ơn Quý Ban.
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG06.O21.CTTT
Sĩ số: 21
ENG04.O21.CTTT
Sĩ số: 16
ENG06.O21.CTTT
Sĩ số: 21
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
ENG04.O21.CTTT
Sĩ số: 16
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG06.O21.CTTT
Sĩ số: 21
ENG04.O21.CTTT
Sĩ số: 16
ENG04.O22.CTTT
Sĩ số: 22
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MSIS4263.O21.CTTT
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS5423.O21.CTTT
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
CS4153.O22.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
CS2134.O22.CTTT
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Phan Thành Trung
Văn phòng Đoàn Thanh niên
Sĩ số: 35
- Họp chi bộ Sinh viên 1 - Phụ trách Phan Văn Toàn - 80510 - 0914819620
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MSIS3303.O22.CTTT
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
CS5423.O22.CTTT
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
CE213.O21.MTCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Trần Phước Xuân
MSIS4013.O21.CTTT
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hJANHU.O21
Sĩ số: 31
JANHU.O21
Sĩ số: 31
JANHU.O21
Sĩ số: 31
JANHU.O21
Sĩ số: 31
JANHU.O21
Sĩ số: 31
-- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS4283.O21.CTTT
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
CSBU104.O21.KHBC
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Phan Thành Trung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CSBU105.O21.KHBC
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
CSBU202.O21.KHBC
Sĩ số: 25
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS3653.O22.CTTT
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
CSBU106.O21.KHBC
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MKTG5883.O22.CTTT
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phan Thành Trung
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG06.O22.CTTT
Sĩ số: 17
CSBU203.O21.KHBC
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
SE405.O22.PMCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
ENG06.O22.CTTT
Sĩ số: 17
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
JAN08.O23.CNCL.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
JAN08.O21.CNCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
ENG06.O22.CTTT
Sĩ số: 17
ENG04.O22.CTTT
Sĩ số: 22
NT332.O21.MMCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
STAT4033.O22.CTTT
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
NT532.O22.CTTT
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
STAT4033.O21.CTTT
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
CS3653.O21.CTTT
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Hoàng Anh
MSIS3033.O21.CTTT
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đặng Khánh Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hVăn phòng Đoàn Thanh niên
Sĩ số: 40
Họp Cộng tác viên Đoàn trường Phụ trách: Phạm Minh Phi
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 66
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IEM4733.O22.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CS2133.O21.CTTT
Sĩ số: 36
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS3443.O22.CTTT
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MSIS4263.O22.CTTT
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
ACCT5123.O21.CTTT
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trần Văn Hải Triều
MSIS405.O21.CTTT
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MSIS3303.O21.CTTT
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MSIS4013.O22.CTTT
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
MSIS405.O22.CTTT
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG04.O22.CTTT
Sĩ số: 22
ENG01.O23
Sĩ số: 17
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IEM4733.O21.CTTT
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
CS4283.O22.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
ACCT5123.O22.CTTT
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Văn Hải Triều
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT532.O21.CTTT
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MATH2154.O21.CTTT
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
CS2134.O21.CTTT
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CE334.O21.MTCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Tạ Trí Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 72
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CS2133.O22.CTTT
Sĩ số: 34
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MKTG5883.O21.CTTT
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Huỳnh Hữu Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS112.O21.KHCL
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
JAN05.O21.CNVN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
JAN05.O23.CNVN.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
JAN05.O21.CNVN.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
JAN05.O23.CNVN
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
JAN08.O22.CNCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
JAN05.O21.CNVN.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
JAN05.O23.CNVN.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
JAN05.O22.CNVN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
JAN05.O24.CNVN.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN05.O22.CNVN.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
JAN05.O24.CNVN
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
JAN08.O23.CNCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
JAN05.O22.CNVN.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN05.O24.CNVN.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
JAN02.O21.CNVN
Sĩ số: 30
JAN02.O23.CNVN
Sĩ số: 23
JAN02.O22.CNVN.1
Sĩ số: 24
JAN02.O24.CNVN.1
Sĩ số: 24
JAN02.O21.CNVN.1
Sĩ số: 30
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
JAN02.O22.CNVN
Sĩ số: 24
JAN02.O24.CNVN
Sĩ số: 24
JAN02.O21.CNVN.1
Sĩ số: 30
JAN02.O23.CNVN.1
Sĩ số: 23
JAN02.O22.CNVN.1
Sĩ số: 24
JAN02.O24.CNVN.1
Sĩ số: 24
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
JAN02.O23.CNVN.1
Sĩ số: 23
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 200
SEMINAR PRODUCT DESIGN - Câu lạc bộ Lớp trưởng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

SÂN - PHÒNG HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(19-02-2024)
Thứ 3
(20-02-2024)
Thứ 4
(21-02-2024)
Thứ 5
(22-02-2024)
Thứ 6
(23-02-2024)
Thứ 7
(24-02-2024)
Chủ nhật
(25-02-2024)
Phòng Bóng Bàn
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Chuyền
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Rổ
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Đá
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Cầu Lông (USSH)
Sức chứa : 70
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Võ Thuật
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --