Skip to content Skip to navigation

Cử nhân Văn bằng Đại học thứ 2 - Hình thức đào tạo từ xa qua mạng khoá 2008

Học phần

Mã môn

Tên môn học

Số TC

Số tiết

Tổng

LT

TH

I

TN010

Bổ túc toán 1 (Toán A3)

4

60

60

0

TH107

Cơ sở dữ liệu

4

75

45

30

TH010

Tin học đại cương

6

120

60

60

TH100

Nhập môn Internet và giáo dục điện tử

2

45

15

30

 

 

Cộng học phần 1

16

300

180

120

II

TH101

Kiến trúc máy tính

3

45

45

0

TH102

Mạng máy tính

3

60

30

30

TR015

Nhập môn Lôgic học

3

45

45

0

TN020

Bổ túc toán 2 (Toán A2)

4

60

60

0

TH103

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 1

4

75

45

30

 

 

Cộng học phần 2

17

285

225

60

III

TN030

Toán rời rạc

3

45

45

0

TH134

Lập trình C trên Windows

4

75

45

30

TH106

Hệ điều hành

3

45

45

0

TH201

Thiết kế cơ sở dữ liệu

4

75

45

30

TH108

Lập trình hướng đối tượng

4

75

45

30

 

 

Cộng học phần 3

18

315

225

90

IV

TH105

Cấu trúc dữ liệu 2

4

75

45

30

TH204

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

4

75

45

30

TH143

Thiết kế và lập trình Web

4

75

45

30

TH110

Nhập môn công nghệ phần mềm

4

45

30

0

 

 

Cộng học phần 4

16

270

165

90

V

TH112

Trí tuệ nhân tạo

4

75

45

30

TN036

Xác suất thống kê

3

45

45

0

TH114

Lý thuyết đồ thị

3

45

45

0

TH109

Đồ họa máy tính

4

75

45

30

TH203

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo UML

4

75

45

30

 

 

Cộng học phần 5

18

315

225

90

VI

TH206

Quản trị dự án công nghệ thông tin

4

75

45

30

KT001

Hệ thống thông tin kế toán

4

75

45

30

TH302

Các hệ cơ sở tri thức

4

75

45

30

TH502

Lập trình ứng dụng mạng

4

75

45

30

 

 

Cộng học phần 6

16

300

180

120

VII

TH402

Khai thác dữ liệu

3

60

30

30

TH127

Chuyên đề Oracle

3

60

30

30

Z0003

Thi tốt nghiệp cơ sở

2

30

30

0

Z0004

Thi tốt nghiệp chuyên ngành

2

30

30

0

Z0001

Khóa luận tốt nghiệp

10

60

60

0

 

 

Cộng học phần tốt nghiệp

10

180

120

60

 

 

Tổng cộng chương trình

111

1965

1320

630