Skip to content Skip to navigation

Liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành Công nghệ thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Áp dụng từ khóa 08-2008)

Học phần

Mã môn

Tên môn học

Số TC

Số tiết

Tổng

LT

TH

I

TH100

Nhập môn Internet và giáo dục điện tử

2

45

15

30

TR015

Nhập môn Lôgic học

3

45

45

0

TN021

Toán cao cấp A2

3

45

45

0

AN104

Anh văn 4

4

60

60

0

TH114

Lý thuyết đồ thị

3

45

45

0Cộng học phần 1

15

240

210

30

II

TH105

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 2

4

75

45

30

AN105

Anh văn 5

4

60

60

0

TH134

Lập trình C trên Windows

4

75

45

30

TH106

Hệ điều hành

3

45

45

0Cộng học phần 2

15

180

150

30

III

TH204

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML

4

75

45

30

TH112

Trí tuệ nhân tạo

4

75

45

30

NN005

Tiếng Việt thực hành

3

45

45

0

TH302

Các hệ cơ sở tri thức

4

75

45

30Cộng học phần 3

15

270

180

90

IV

TH201

Thiết kế cơ sở dữ liệu

4

75

45

30

TH110

Nhập môn công nghệ phần mềm

4

45

30

0

TH203

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo UML

4

75

45

30

TH206

Quản trị dự án công nghệ thông tin

4

75

45

30Cộng học phần 4

16

270

165

90

V

TH502

Lập trình ứng dụng mạng

4

75

45

30

TH109

Đồ họa máy tính

4

75

45

30

TH143

Thiết kế và lập trình Web

4

75

45

30

KT001

Hệ thống thông tin kế toán

4

75

45

30Cộng học phần 5

16

300

180

120

Học phần tốt nghiệp

VI

TH127

Chuyên đề CSDL phân tán với Oracle

3

60

30

30

TH402

Khai thác dữ liệu (Datamining)

3

60

30

30

Z0003

Thi tốt nghiệp cơ sở

2

30

30

0

Z0004

Thi tốt nghiệp chuyên ngành

2

30

30

0

Z0001

Khóa luận tốt nghiệp

10

60

60

0Cộng học phần 6

10

180

120

60Tổng cộng chương trình

87

1440

1005

420