Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(28-10-2019)
Thứ 3
(29-10-2019)
Thứ 4
(30-10-2019)
Thứ 5
(31-10-2019)
Thứ 6
(01-11-2019)
Thứ 7
(02-11-2019)
Chủ nhật
(03-11-2019)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA006.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2JAN03.K12.CNCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6JAN03.K13.CNCL.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(28-10-2019)
Thứ 3
(29-10-2019)
Thứ 4
(30-10-2019)
Thứ 5
(31-10-2019)
Thứ 6
(01-11-2019)
Thứ 7
(02-11-2019)
Chủ nhật
(03-11-2019)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1EC331.K11 - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Trương Thanh Huyền
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1Thi GK: IT010.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA004.K11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH002.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA005.K11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT007.K11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Lớp IT003 Theo Phương Thức ĐT Kết hợpLớp IT003 Theo Phương Thức Đào Tạo Kết Hợp (blended learning
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: PH002.K11.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PHYS1214.K11.CTTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K14.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IS336.K12.HTCL.1
Sĩ số: 48
HT2. Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Đỗ Duy Thanh.
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: PH002.K11.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PHYS1214.K11.CTTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K14.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.18 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: PH002.K13.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.ANTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K13.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.20 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2SE102.K12.PMCL ; SE102.K12.PMCL
Sĩ số: 47
Dạy tăng cường - GV Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 3Thi GK: PH002.K13.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K13.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.TMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.22 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K12.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.TMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.TMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi GK: IT003.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT010.K12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH002.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4HT2 - SE346.K11.1 - Huỳnh Tuấn Anh
Sĩ số: 80
Lập trình trên thiết bị di động, GV: Huỳnh Tuấn Anh
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K111Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT007.K12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE102.K11 - Học bù
Sĩ số: 89
Giảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT002.K11.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1Thi GK: IT003.K12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH002.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA005.K13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K112Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K11Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH002.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K15Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA005.K14Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K113Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K16Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K114Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K17Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT204.K11.ANTT - Học bù
Sĩ số: 55
Giảng viên: Hồ Hải
Thi GK: PH001.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K17Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K110Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K14Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K12Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K18Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K14Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(28-10-2019)
Thứ 3
(29-10-2019)
Thứ 4
(30-10-2019)
Thứ 5
(31-10-2019)
Thứ 6
(01-11-2019)
Thứ 7
(02-11-2019)
Chủ nhật
(03-11-2019)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C102 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.TMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.TMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: CS1113.K11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K13.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K13.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K13.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K13.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: CS1113.K11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.TMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K13.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K13.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.TMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K13.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K13.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K13.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K15Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K15Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K15Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K15Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K15Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K15Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K15Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K15Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K15Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K13.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS006.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K16Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4IT004.K16 - Học bù
Sĩ số: 51
Giảng viên: Trịnh Minh Tuấn
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K16Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K16Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K16Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K16Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: SS001.K13Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: SS006.K14Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K16Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K16Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K17Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K16Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K16Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4HT2 - SE310.K11.1 - Trần Anh Dũng
Sĩ số: 37
Công nghệ .NET, GV: Trần Anh Dũng
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K13.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K17Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K17Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K18Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K17Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K17Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: IT005.K17Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K17Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K19Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K17Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K17Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K18Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K18Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K18Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K18Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K18Thời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K18Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: IT001.K19Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(28-10-2019)
Thứ 3
(29-10-2019)
Thứ 4
(30-10-2019)
Thứ 5
(31-10-2019)
Thứ 6
(01-11-2019)
Thứ 7
(02-11-2019)
Chủ nhật
(03-11-2019)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: JAN03.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi GK: JAN01.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi GK: MA004.K11.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: JAN03.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA005.K11.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: JAN01.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi GK: IT003.K11.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT010.K11.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: PH002.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA005.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT007.K11.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2JAN01.K13.CNCL.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiJAN01.K14.CNCL.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi GK: IT003.K11.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT010.K11.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: PH002.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA005.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT007.K11.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1Thi GK: IT010.K12.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MATH3013.K11.CTTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: JAN03.K13.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MATH2153.K11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA005.K11.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K13.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: JAN01.K14.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi GK: IT010.K12.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MATH3013.K11.CTTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: PH002.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MATH2153.K11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA005.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K13.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: JAN01.K13.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1STAT3013.K11.CTTT.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Võ Thị Lệ Uyển
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K13.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K13.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: JAN01.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi GK: PH002.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT005.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K12.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA005.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K13.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: JAN01.K13.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2JAN03Thi nói Giữa kỳ
Tiết 3Thi GK: IT005.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT006.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: PH001.K11.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17hBGHThầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2JAN03.K13.CNCL.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN01.K13.CNCL.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
JAN01.K11.CNCL.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
Tiết 3Thi GK: IT006.K12.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6JAN03.K12.CNCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN03.K13.CNCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
Thi GK: IT004.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.ANTNThời gian diễn ra lịch thiJAN01.K12.CNCL.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2JAN01.K11.CNCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN03.K12.CNCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
Tiết 3Thi GK: IT005.K12.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6JAN01.K12.CNCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
Thi GK: IT004.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K11.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.5 (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1Khoa MMT&TTLê Kim HùngKhoa MMT&TTTrần Thị DungKhoa KTMTPhan Đình DuyKhoa KTMTPhan Đình Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Lê Kim HùngBài giảng trực tuyến
Tiết 7
Tiết 8Khoa MMTTTrần Thị Dung
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hLê Hoàng Tuấn (Bộ môn Toán Lý)
Sĩ số: 1
.
Lê Hoàng Tuấn (Bộ môn Toán Lý)
Sĩ số: 1
.
Lê Hoàng Tuấn (Bộ môn Toán Lý)
Sĩ số: 1
.
Lê Hoàng Tuấn (Bộ môn Toán Lý)
Sĩ số: 1
.
Lê Hoàng Tuấn (Bộ môn Toán Lý)
Sĩ số: 1
.
Sau 17h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2JAN01.K14.CNCL.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN01.K12.CNCL.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
Tiết 3Thi GK: IT005.K12.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6JAN01.K14.CNCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN01.K13.CNCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
Thi GK: IT004.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K11.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi GK: MA003.K11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT004.K11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: MA006.K12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi GK: IT001.K12.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E12.2A (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h