Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Internet và công nghệ Web (IE104.K11) ngày 25/12/2019

CBGD : Võ Ngọc Tân
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Internet và công nghệ Web (IE104)
Lớp : IE104.K11
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 25/12/2019