Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (ENG03.K13) ngày 21/12/2019

CBGD : Nguyễn Thị Đoan Thư
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.K13
Phòng : B1.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 21/12/2019