Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (CS222.K11) ngày 28/12/2019

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (CS222)
Lớp : CS222.K11
Phòng : B1.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 28/12/2019